KONKURS LAOWA

REGULAMIN

 
 1. Postanowienia ogólne:

 2. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej “Regulamin”) jest określenie warunków konkursu ogłoszonego na stronie internetowej www.laowa.com.pl (dalej “Konkurs”).

 3. Organizatorem Konkursu jest spółka Fdirect sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, identyfikująca się numerem NIP: 9471916045, REGON: 473304713, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000944252 dalej zwana “Organizatorem”.

 4. W Konkursie może wziąć udział każdy obywatel polski, który w określonym czasie spełni warunki Konkursu (dalej „Uczestnik”).

 5. Konkurs polega na wyborze zdjęcia, które spodoba się największej ilości użytkowników portalu Facebook.

 6. Zasady Konkursu:Celem wzięcia udziału w Konkursie, w okresie od 1.05.2022 r. do 14.06.2022 r., Uczestnik przesyła za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.konkurslaowa.com:

 7. kopię/skanu dowodu zakupu jednego z obiektywów Laowa 

 8. zdjęcie konkursowe.

 9. Zakup dokonany musi być w przedziale czasowym od 1.01.2022 r. do 14.06.2022 r.

 10. Zakup musi być dokonany w jednym ze sklepów wymienionych poniżej:

 11. https://e-oko.pl/

 12. https://www.cyfrowe.pl/

 13. https://fotoforma.pl/

 14. https://fotoplus.pl/

 15. https://www.fotorimex.pl/

 16. https://notopstryk.pl/

 17. https://www.kdm-foto.com/

 18. https://www.fotoaparaciki.pl/

 19. https://beiks.pl/

 20. https://fotoklik.pl/

 21. Zdjęcie konkursowe powinno stanowić wybór z portfolio wysyłającego. Autor zdjęcia powinien posiadać do niego prawa autorskie oraz mieć prawo do ich publikacji, w przypadku gdy przedstawiają one osoby trzecie. Tematyka zdjęć jest dowolna.

 22. Każda osoba przystępująca do konkursu może nadesłać wraz z jednym paragonem maksymalnie dwa zdjęcia konkursowe.

 23. Rozstrzygnięcie Konkursu:Nagrodami w Konkursie są:

 24. za zajęcie I miejsca - Hulajnoga elektryczna Ninebot Segway ES4

 25. za zajęcie II miejsca – Smartwatch Garmin Fenix 6S czarny 

 26. za zajęcie III miejsca - Bon towarowy o wartości 1000 pln do zrealizowania w sklepie www.infoto.pl

 27. Nagrody o wartości powyżej 2000 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takim wypadku Organizator, oprócz głównej nagrody rzeczowej przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.

 28. Nadesłane prace zostaną opublikowane na profilu na portalu Facebook Laowa Polska (https://www.facebook.com/Laowapolska) w galerii konkursowej  w dniu 15.06.2022 r.

 29. Zwycięzcami konkursu będą kolejno trzy osoby, których zdjęcia otrzymają najwięcej polubień i reakcji użytkowników Facebooka. 

 30. Głosowanie rozpocznie się 16.06.2021 o godzinie 12:00 a zakończy 29.06.2022 o godzinie 23:59.

 31. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 30.06.2022 r.

 32. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się poprzez umieszczenie postu na profilu na portalu Facebook Laowa Polska (https://www.facebook.com/Laowapolska).

 33. Laureaci po otrzymaniu powiadomienia o wygranej mają 14 dni na skontaktowanie się z Organizatorem poprzez mail kontakt@laowa.com.pl. W przypadku, gdy Laureat nie skontaktuje się z Organizatorem w powyższym terminie, nagroda przypadnie osobie, której zdjęcie otrzymało największą ilość polubień i reakcji, z pozostałych nienagrodzonych zdjęć.

 34. Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez Laureata adres w ciągu 7 dni roboczych od jego podania Organizatorowi. 

 35. Postanowienia końcowe:

 36. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 37. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na stronie www.laowa.com.pl.

 39. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

WEŹ UDZIAŁ!

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA NA KONKURS