KONKURS LAOWA

ZGODY

 
  1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu.

  2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Polityką Prywatności. 

  3. Oświadczam, że fotografie zostały przeze mnie wykonane osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody na publikację wizerunku osób na nich widocznych.

  4. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fdirect sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, identyfikująca się numerem NIP: 9471916045, REGON: 473304713, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000944252 moich danych  w podanych w formularzu zgłoszeniowym, jak również innych podanych w związku z Konkursem, dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, umożliwienia wzięcia w nim udziału, wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród oraz prezentacji i wykorzystania wyników Konkursu zgodnie z jego zasadami. 

  5. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Fdirect sp. z o. o., z siedzibą: ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, identyfikująca się numerem NIP: 9471916045, REGON: 473304713, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000944252 zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na Konkurs na stronie http://www.konkurslaowa.com/ . Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na następujących polach eksploatacji: publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatorów Konkursu, w szczególności w celach związanych z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem, w tym informowania o wynikach Konkursu, a także w celach archiwalnych.